Informujemy, że sklep stacjonarny jest nieczynny do odwołania.

Mój koszyk

Koszyk

KATEGORIE
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARTOM SP. Z O.O.

I. DEFINICJE

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.martom-hurtownia.pl prowadzony przez Sprzedawcę.

 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730).

 3. Sprzedawca - Martom sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Paskowej 10, adres e-mail: hurtownia@martom-sklep.pl

 4. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego (w tym w szczególności poprzez założenie Konta) lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży.

 5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 7. Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta.

 8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (nazwa użytkownika) i hasłem przypisanym Kupującemu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Kupującego Formularza Rejestracji.

 9. Formularz Zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego zakładania.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, w języku polskim, dotycząca zakupu Produktów.

 12. Koszyk –narzędzie umożliwiające Kupującemu selekcję wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Produktów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Produktów.

 13. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.

 14. Dowód Zakupu –paragon lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy Sprzedaży.

 15. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub inna korzyść przewidziana dla Kupującego w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub założeniem Konta.

 16. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim zapisaniu się przez Kupującego, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Kupującego na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych ze Sklepem internetowym.

 17. Materiały - zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zamieszczone w Sklepie internetowym i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów.

 18. Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych.

 19. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).

II. DANE I ADRES FIRMY:

Regulamin dotyczy świadczenia usług sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod domeną www.martom-sklep.pl, zwanego dalej sklepem, prowadzonego przez:

Martom sp. z o.o.

z siedzibą w Świdnicy (66-100)

ul. Piaskowa 10

Sklep

Martom

ul. Objazdowa 35

65-001 Zielona Góra

Prawa autorskie do serwisu naszego sklepu oraz treści w nim zawartych przysługują firmie Martom.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony internetowej www.martom-sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Przed złożeniem zamówienia Klient poświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 

III. GODZINY PRACY, KONTAKT

Pracujemy od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 i w tych godzinach można się z nami kontaktować.

Prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: hurtownia@martom-sklep.pl albo przez gg: 56862549.

telefon 68 8880511

od poniedziałku do piątku 10:00-14:00

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów Sprzedaży oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym polegają na umożliwieniu Kupującemu przez Sprzedawcę:

  1. zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  2. zakładania i posiadania Konta w Sklepie internetowym,

  3. otrzymywania Newslettera,

  4. korzystania z innych usług dostępnych w Sklepie internetowym.

 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.

 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami, wymaganiami i przepisami prawa, przy czym w ofercie Sprzedawcy mogą znajdować się również Produkty używane oraz Produkty wadliwe (które mimo wady nadają się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem),. W sytuacji, w której Produkt dostępny w Sklepie internetowym byłby używany lub wadliwy, wówczas zakres zużycia lub występujących wad zostanie wskazany przez Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

 6. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów Sprzedaży oraz Zamówień.

 7. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę.

 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.

 9. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

 10. Do skutecznego korzystania ze Sklepu internetowego niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

V. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, ZAMAWIANIE TOWARÓW, DOSTAWA

 1. W celu zamówienia towaru w naszym sklepie należy założyć konto lub złożyć zamówienie jako gość. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

 2. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.

 3. Klient, który nie dokona żadnego zamówienia w ciągu 60 dni od momentu rejestracji, powinien liczyć się z tym, iż rejestracja zostanie anulowana. W większości przypadków, konto zawieszone lub zablokowane można aktywować ponownie poprzez kontakt e-mail na adres: hurtownia@martom-sklep.pl.

 4. Założenie konta:

 1. Założenie przez Kupującego Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji, ustawienia indywidualnego hasła oraz przycisku wyślij.

 2. Po założeniu Konta w sposób, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto w Sklepie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego względem Sprzedawcy.

 3. Konto może zostać w każdym momencie usunięte bezpośrednio przez Kupującego za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym i po dokonaniu dalszych wskazanych w Sklepie internetowym czynności lub poprzez przesłanie przez Kupującego żądania usunięcia Konta na adres e-mail Sprzedawcy: hurtownia@martom-sklep.pl..

 4. W przypadku naruszeń i nadużyć, konto Klienta może zostać usunięte z naszej bazy, bez możliwości ponownej rejestracji. Każdy Klient ma możliwość zwrócić się z wnioskiem o anulowanie konta na nasz adres e-mail: hurtownia@martom-sklep.pl albo przez gg: 56862549.

 5. Po zalogowaniu do systemu, Klient ma wgląd do swoich danych, swoich zamówień, ma możliwość edycji tych danych.

 1. Składnie zamówień:

 

 1. Zamówienia można dokonać także na naszych aukcjach w serwisie allegro.pl – na zasadach obowiązujących w tym serwisie.

 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu należy wejść na stronę internetową www.martom-sklep.pl, dokonać wyboru towaru z oferty sklepu, jego ilości, ew. koloru oraz rozmiaru, lub też innych parametrów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlona zostanie specyfikacja złożonego zamówienia. Specyfikacja złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia i jego głównych cech,

 • Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów wraz z podatkami,

 • wybranej metody płatności, w tym sposobu i terminu zapłaty,

 • wybranego sposobu dostawy, a także kosztów dostawy (transportu i dostarczenia towaru), usług pocztowych oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 • czasu dostawy.

 

 1. Klientowi zostaną podane także dane dotyczące sposobu porozumiewania się z Klientem oraz - o ile ma to zastosowanie - czasu trwania umowy i minimalnego czasu trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy sprzedaży.

 2. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 3. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MARTOM umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i zamówienia.

 4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 6. Umowa zawierana jest na czas oznaczony – do czasu dostarczenia Klientowi towaru i zapłaty pełnej ceny określonej w złożonym zamówieniu.

 7. Sklep przesyła Klientowi wraz z przesyłką zwierającą towar potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Dodatkowo wysyła potwierdzenie zawarcia umowy na podany adres e-mail Klienta.

 8. MARTOM zobowiązuje się do dostarczenia towarów zamówionych w sklepie bez wad.

 9. Wszystkie podawane przez nas ceny są cenami w złotych polskich i cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Wiążąca jest cena oraz inne warunki umowy z daty wysłania przez Klienta zamówienia.

 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu lub też wprowadzania w nich zmian. W takim przypadku w zamówieniach złożonych przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży obowiązują ceny towarów z daty wysłania przez Klienta zamówienia.

 11. W razie opóźnienia w płatności przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649).

 12. Miejscem realizacji dostaw towarów nabywanych za pośrednictwem naszego sklepu jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 13. Odbiór osobisty towarów możliwy jest tylko w Zielonej Górze pod adresem: ul. Objazdowa 35, w godz. od 10 do 14 od poniedziałku do piątku.

 14. Towar wysyłamy w ciągu 72h od potwierdzenia wpłynięcia zamówienia, według kolejności zamówień. Jeśli Klient wybrał sposób płatności „przedpłata”, towar wysyłamy do 72h po zaksięgowaniu wpłaty.

 15. W przypadku niedostępności towaru, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony mailem o opóźnieniu w wysyłce towaru (wówczas może poinformować nas o rezygnacji z realizacji umowy na adres: hurtownia@martom-sklep.pl) albo o niemożności zrealizowania zamówienia. W powyższych przypadkach zamówienie zostanie anulowane. Jeżeli Klient dokonał już wpłaty, zwrócimy uiszczoną kwotę w terminie 14 dni od anulowania zamówienia, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

 16. Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000,00 zł Klienta dokona zakupu jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, co najmniej jednego z towarów w poz. 59 -66 załącznika nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ) ust.9Dz.U.Nr 54, poz.535, ze zmianami).

 1. Dostawa

 1. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania - wybrać jeden z następujących sposobów odbioru zamówionych Produktów:

  • odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą.

  • dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską.

 2. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy przed złożeniem Zamówienia.

 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący, przy czym:

  • Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli wartość Zamówienia przekracza 299,00 zł,

 4. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 5. Kupujący będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w momencie jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt IV ust. 9 Regulaminu.

 6. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt IV ust. 9 Regulaminu, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w pkt. VI Regulaminu, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

 1. Prawa autorskie

 1. Zarówno Kupujący, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Sklepu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245).

 2. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.

 1. Płatności:

 1. Możecie Państwo wybrać następujące sposoby zapłaty za towar:

 • Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego, obsługiwane są za pośrednictwem platformy:

 • PayU dostępnej na stronie payu.pl - przez PayU S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP1/201.

 1. Do chwili uiszczenia przez Klienta całej kwoty za zamówiony towar, pozostaje on własnością MARTOM.

 

VI. PROCEDURA REKLAMACYJNA- ZASADY WNOSZENIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.

 2. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, w tym w szczególności monitora, mogą nie zostać przez Sprzedawcę uznane za wystarczającą podstawę do uwzględnienia reklamacji Produktu.

 3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że dostarczony Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

 4. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, informacje dotyczące Produktu i Zamówienia, opis i data powstania wady Produktu oraz żądanie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Produktu, jak również do odesłania reklamowanego Produktu, aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji.

 5. Reklamacje należy składać:

  1. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie u adres Sprzedawcy,

  2. w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@martom-sklep.pl

 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego będącego Konsumentem, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Kupującego. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.

 8. Mając na względzie postanowienia pkt IV ust. 5 niniejszego Regulaminu, postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą wad Produktów, które były wskazane przez Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w pkt IV ust. 9 Regulaminu.

VII. GWARANCJA

 1. Cześć Produktów oferowanych w Sklepie internetowym objęta jest gwarancją, której udziela producent (gwarant).

 2. Szczegóły zasad oraz procedury gwarancyjnej wynikają z karty gwarancyjnej dołączonej przez gwaranta do Produktu objętego gwarancją.

 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, z tytułu rękojmi za wady Produktu w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez wskazania przyczyny.

 2. Bieg terminu odstąpienia od umowy sprzedaży, rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części dla pozostałych umów- od dnia ich zawarcia. Konsument albo Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: sklep@martom-hurtownia.pl

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 4. Jeśli Konsument albo Przedsiębiorca złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta.

 6. Jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca korzystający z prawa od odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi albo Przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Konsument albo Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 8. W przypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 9. Konsument albo Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca, chyba, ze została wyrażona zgoda na inny sposób zwrotu środków pieniężnych.

 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg. specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi albo Przedsiębiorcy w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, programy komputerowe dostarczone w zafoliowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. MARTOM jest administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w związku z zakupami w sklepie internetowym.

 2. Państwa dane osobowe oraz informacje o zamówieniach i płatnościach chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych przez techniczne systemy bezpieczeństwa.

 3. Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez, przykładowo, banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznacie Państwo przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.

 4. Jeżeli zapomnieliście Państwo hasła albo w razie jakichkolwiek problemów dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres: dane-osobowe@martom-sklep.pl. Użytkownikowi, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu, co do profilowania.

 5. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0.5730.13 lub nowszej,

b) minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli.

 1. Informacje o towarach podane na stronach internetowych naszego sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MARTOM a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową Klient będący konsumentem:

a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b. uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a sklepem,

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MARTOM a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep.

 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw dotyczących konsumentów, w szczególności. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 3. W ramach naszego sklepu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Pliki cookies zamieszczane są w Państwa urządzeniu końcowym. Jednak w każdym czasie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

 4. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 5. MARTOM sp zoo, z siedzibą w Świdnicy (66-009) przy ul. Piaskowej 10, reprezentowana przez Pana Tomasza KUROPATWĘ w trosce o środowisko, niniejszym informuje Klientów, że:

przyjęcie zużytego sprzętu możliwe jest w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r (dziennik ustaw poz. 1688). użytkownik sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych zobowiązany jest do oddania zużytego sprzętu;

Ponadto wskazujemy, że:

Mieszkańcy Zielonej Góry mogą nieodpłatnie pozostawić zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny w dwóch punktach zbierania:

ul. Zjednoczenia 110 w siedzibie ZGKiM - kontener za bramą wjazdową przy budynku C,

 

ul. Wrocławska 73 ( wjazd od Raculi ) w Dziale Zagospodarowania Odpadów ZGKiM.

Aktualny wykaz adresów punktów zbierania ZSEiE w Zielonej Górze dostępny jest na stronach internetowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Urzędu Miasta - Zielona Góra.

informacje o innych działających na terenie danej gminy punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych podawane są przez właściwe urzędy gminy według miejsca Waszego zamieszkania: na stronie internetowej danego urzędu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.