REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARTOM SP. Z O.O.
obowiązujący od 1.01.2023

 1. DEFINICJE
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.martom-hurtownia.pl prowadzony przez Sprzedawcę.
 3. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730).
 4. Sprzedawca- Martom sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Paskowej 10, adres e-mail: hurtownia@martom-sklep.pl
 5. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego (w tym w szczególności poprzez założenie Konta) lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży.
 6. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Formularz Rejestracji– dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Konto– oznaczony indywidualną nazwą (nazwa użytkownika) i hasłem przypisanym Kupującemu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Kupującego Formularza Rejestracji.
 10. Formularz Zamówienia– dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego zakładania.
 11. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, w języku polskim, dotycząca zakupu Produktów.
 13. Koszyk–narzędzie umożliwiające Kupującemu selekcję wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Produktów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 15. Rękojmia za wady fizyczne rzeczy zastępuje się wyrazami „niezgodności rzeczy sprzedanej z umową”.
 16. Dowód Zakupu–paragon lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy Sprzedaży.
 17. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub inna korzyść przewidziana dla Kupującego w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub założeniem Konta.
 18. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim zapisaniu się przez Kupującego, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Kupującego na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych ze Sklepem internetowym.
 19. Materiały - zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zamieszczone w Sklepie internetowym i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów.
 20. Polityka prywatności– dokument dostępny w Sklepie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych.
 21. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).
 22. Ustawa o prawach konsumenta (Dz.U.2022 poz.2337) z dnia 4 listopada 2022 r.
 23. DANE I ADRES FIRMY:

Regulamin dotyczy świadczenia usług sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod domeną www.martom-sklep.pl, zwanego dalej sklepem, prowadzonego przez:

Martom sp. z o.o.

z siedzibą w Świdnicy (66-100)

 1. Piaskowa 10

Sklep

Martom

 1. Objazdowa 35

65-001 Zielona Góra

Prawa autorskie do serwisu naszego sklepu oraz treści w nim zawartych przysługują firmie Martom.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony internetowej www.martom-sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Przed złożeniem zamówienia Klient poświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 

III. GODZINY PRACY, KONTAKT

Pracujemy od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 i w tych godzinach można się z nami kontaktować.

Prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: hurtownia@martom-sklep.pl

telefon 68 8880511

od poniedziałku do piątku 10:00-14:00

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów Sprzedaży oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym polegają na umożliwieniu Kupującemu przez Sprzedawcę:
  1. zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. zakładania i posiadania Konta w Sklepie internetowym,
  3. otrzymywania Newslettera,
  4. korzystania z innych usług dostępnych w Sklepie internetowym.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami, wymaganiami i przepisami prawa, przy czym w ofercie Sprzedawcy mogą znajdować się również Produkty używane oraz Produkty wadliwe (które mimo wady nadają się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem),. W sytuacji, w której Produkt dostępny w Sklepie internetowym byłby używany lub wadliwy, wówczas zakres zużycia lub występujących wad zostanie wskazany przez Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów Sprzedaży oraz Zamówień.
 7. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 9. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
 10. Do skutecznego korzystania ze Sklepu internetowego niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 11. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, ZAMAWIANIE TOWARÓW, DOSTAWA
 12. W celu zamówienia towaru w naszym sklepie należy założyć konto lub złożyć zamówienie jako gość. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
 13. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.
 14. Klient, który nie dokona żadnego zamówienia w ciągu 60 dni od momentu rejestracji, powinien liczyć się z tym, iż rejestracja zostanie anulowana. W większości przypadków, konto zawieszone lub zablokowane można aktywować ponownie poprzez kontakt e-mail na adres: hurtownia@martom-sklep.pl.
 15. Założenie konta:
 16. Założenie przez Kupującego Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji, ustawienia indywidualnego hasła oraz przycisku wyślij.
 17. Po założeniu Konta w sposób, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto w Sklepie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego względem Sprzedawcy.
 18. Konto może zostać w każdym momencie usunięte bezpośrednio przez Kupującego za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym i po dokonaniu dalszych wskazanych w Sklepie internetowym czynności lub poprzez przesłanie przez Kupującego żądania usunięcia Konta na adres e-mail Sprzedawcy: hurtownia@martom-sklep.pl..
 19. W przypadku naruszeń i nadużyć, konto Klienta może zostać usunięte z naszej bazy, bez możliwości ponownej rejestracji. Każdy Klient ma możliwość zwrócić się z wnioskiem o anulowanie konta na nasz adres e-mail: hurtownia@martom-sklep.pl.
 20. Po zalogowaniu do systemu, Klient ma wgląd do swoich danych, swoich zamówień, ma możliwość edycji tych danych.
 21. Składnie zamówień:

 

 1. Zamówienia można dokonać także na naszych aukcjach w serwisie allegro.pl – na zasadach obowiązujących w tym serwisie.
 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu należy wejść na stronę internetową www.martom-sklep.pl, dokonać wyboru towaru z oferty sklepu, jego ilości, ew. koloru oraz rozmiaru, lub też innych parametrów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlona zostanie specyfikacja złożonego zamówienia. Specyfikacja złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • przedmiotu zamówienia i jego głównych cech,
 • Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów wraz z podatkami,
 • wybranej metody płatności, w tym sposobu i terminu zapłaty,
 • wybranego sposobu dostawy, a także kosztów dostawy (transportu i dostarczenia towaru), usług pocztowych oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • czasu dostawy.

 

 1. Klientowi zostaną podane także dane dotyczące sposobu porozumiewania się z Klientem oraz - o ile ma to zastosowanie - czasu trwania umowy i minimalnego czasu trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy sprzedaży.
 2. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MARTOM umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 6. Umowa zawierana jest na czas oznaczony – do czasu dostarczenia Klientowi towaru i zapłaty pełnej ceny określonej w złożonym zamówieniu.
 7. Sklep przesyła Klientowi wraz z przesyłką zwierającą towar potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Dodatkowo wysyła potwierdzenie zawarcia umowy na podany adres e-mail Klienta.
 8. MARTOM zobowiązuje się do dostarczenia towarów zamówionych w sklepie bez wad.
 9. Wszystkie podawane przez nas ceny są cenami w złotych polskich i cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Wiążąca jest cena oraz inne warunki umowy z daty wysłania przez Klienta zamówienia.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu lub też wprowadzania w nich zmian. W takim przypadku w zamówieniach złożonych przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży obowiązują ceny towarów z daty wysłania przez Klienta zamówienia.
 11. W razie opóźnienia w płatności przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649).
 12. Miejscem realizacji dostaw towarów nabywanych za pośrednictwem naszego sklepu jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 13. Odbiór osobisty towarów możliwy jest tylko w Zielonej Górze pod adresem: ul. Objazdowa 35, w godz. od 10 do 14 od poniedziałku do piątku.
 14. Towar wysyłamy w ciągu 72h od potwierdzenia wpłynięcia zamówienia, według kolejności zamówień. Jeśli Klient wybrał sposób płatności „przedpłata”, towar wysyłamy do 72h po zaksięgowaniu wpłaty.
 15. W przypadku niedostępności towaru, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony mailem o opóźnieniu w wysyłce towaru (wówczas może poinformować nas o rezygnacji z realizacji umowy na adres: hurtownia@martom-sklep.pl) albo o niemożności zrealizowania zamówienia. W powyższych przypadkach zamówienie zostanie anulowane. Jeżeli Klient dokonał już wpłaty, zwrócimy uiszczoną kwotę w terminie 14 dni od anulowania zamówienia, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 16. Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000,00 zł Klienta dokona zakupu jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, co najmniej jednego z towarów w poz. 59 -66 załącznika nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ) ust.9Dz.U.Nr 54, poz.535, ze zmianami).
 17. Dostawa
 18. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania - wybrać jeden z następujących sposobów odbioru zamówionych Produktów:
  • odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą.
  • dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską.
 19. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy przed złożeniem Zamówienia.
 20. Koszty dostawy ponosi Kupujący, przy czym:
  • Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli wartość Zamówienia przekracza 299,00 zł,
 21. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 22. Kupujący będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w momencie jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt IV ust. 9 Regulaminu.
 23. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt IV ust. 9 Regulaminu, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w pkt. VI Regulaminu, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 24. Prawa autorskie
 25. Zarówno Kupujący, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Sklepu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245).
 26. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 27. Płatności:
 28. Możecie Państwo wybrać następujące sposoby zapłaty za towar:
 • Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego, obsługiwane są za pośrednictwem platformy:
 • PayU dostępnej na stronie pl- przez PayU S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP1/201.
 1. Do chwili uiszczenia przez Klienta całej kwoty za zamówiony towar, pozostaje on własnością MARTOM.

 

VI. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1.             Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

2.             Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

6.             Reklamacja może zostać złożona na przykład:

 1. pisemnie na adres: ul. Objazdowa 35 (65-001) Zielona Góra

 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@martom.pl.

9.             Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Objazdowa 35 (65-001) Zielona Góra

10.         Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

a)             informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;

b)            żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz

c)             danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

11.         W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

12.         Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

13.         Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

VII. GWARANCJA

 1. Cześć Produktów oferowanych w Sklepie internetowym objęta jest gwarancją, której udziela producent (gwarant).
 2. Szczegóły zasad oraz procedury gwarancyjnej wynikają z karty gwarancyjnej dołączonej przez gwaranta do Produktu objętego gwarancją.
 3. Oświadczenie gwarancyjne zawiera:
  1. wyraźne stwierdzenie, że w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej;
  2. nazwę i adres gwaranta;
  3. opis procedury, której uprawniony ma przestrzegać, aby móc skorzystać gwarancji;
  4. wskazanie rzeczy, których dotyczy gwarancja;
  5. warunki gwarancji;
 4. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową od uprawnień wynikających z gwarancji.
 5. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową
 6. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 

VIII.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.             Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 1. pisemnie na adres: ul. Objazdowa 35 (65-001) Zielona Góra
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurtowania@martom.pl

4.             Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres: ul. Objazdowa 35 (65-001) Zielona Góra

5.             Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.             Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.             W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

10.         Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14.         Produkty – treści cyfrowe lub usług cyfrowe:

 1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
 2. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
 3. dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;
 4. zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
 5. zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (a)–(c,) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

17.         Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 1. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 3. W przypadku Produktu - usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

21.         Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)             świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b)            w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)             w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)            w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)             w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)              w której przedmiotem świadczenia są Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi;

g)            w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h)            w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

i)              w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)               o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)            zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)              o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)          o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta;

n)            o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

22.         Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. MARTOM jest administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w związku z zakupami w sklepie internetowym.
 3. Państwa dane osobowe oraz informacje o zamówieniach i płatnościach chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych przez techniczne systemy bezpieczeństwa.
 4. Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez, przykładowo, banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznacie Państwo przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.
 5. Jeżeli zapomnieliście Państwo hasła albo w razie jakichkolwiek problemów dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres: dane-osobowe@martom-sklep.pl. Użytkownikowi, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu, co do profilowania.
 6. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.             Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.

2.             Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

XI. OPINIE O PRODUKTACH

1.             Sprzedawca nie weryfikuje opinii, w związku z wystawionymi w sklepie produktami. 

 1. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

3.             Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu.

4.             Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

 

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 3. a) Internet Explorer w wersji 7.0.5730.13 lub nowszej,
 4. b) minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli.
 5. Informacje o towarach podane na stronach internetowych naszego sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MARTOM a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową Klient będący konsumentem:
 8. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 9. uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a sklepem,
 10. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MARTOM a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep.
 12. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw dotyczących konsumentów, w szczególności. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 13. W ramach naszego sklepu internetowego stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Pliki cookies zamieszczane są w Państwa urządzeniu końcowym. Jednak w każdym czasie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
 14. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 15. MARTOM sp zoo, z siedzibą w Świdnicy (66-009) przy ul. Piaskowej 10, reprezentowana przez Pana Tomasza KUROPATWĘ w trosce o środowisko, niniejszym informuje Klientów, że:

przyjęcie zużytego sprzętu możliwe jest w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r (dziennik ustaw poz. 1688). użytkownik sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych zobowiązany jest do oddania zużytego sprzętu;

Ponadto wskazujemy, że:

Mieszkańcy Zielonej Góry mogą nieodpłatnie pozostawić zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny w dwóch punktach zbierania:

 1. Zjednoczenia 110 w siedzibie ZGKiM - kontener za bramą wjazdową przy budynku C,

 

 1. Wrocławska 73 ( wjazd od Raculi ) w Dziale Zagospodarowania Odpadów ZGKiM.

Aktualny wykaz adresów punktów zbierania ZSEiE w Zielonej Górze dostępny jest na stronach internetowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Urzędu Miasta - Zielona Góra.

informacje o innych działających na terenie danej gminy punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych podawane są przez właściwe urzędy gminy według miejsca Waszego zamieszkania: na stronie internetowej danego urzędu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Martom sp. z o.o.
ul. Objazdowa 35
www.martom.pl
hurtowania@martom.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Regulamin obowiązujący do 31.12.2022

To Top