Informujemy, że sklep stacjonarny jest nieczynny do odwołania.

INFOLINIA:

68 888 05 11

Mój koszyk

0

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

MARTOM SP. Z O.O. z siedzibą w Świdnicy

ADRES: ul. Piaskowa 10, 66.008 Świdnica

KRS 0000574675,

NIP 9731023138,

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1.1.Polityka prywatności ustala reguły i zasady przetwarzania danych osobowych przez Martom sp. z o.o., w szczególności w zakresie korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://martom-hurtownia.pl/.

  1.2.

  Niniejsza Polityka Prywatności dostępna pod adresem  http://martom-hurtownia.pl/ określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności danych Klientów, Użytkowników oraz odbiorców Newslettera Sklep-Martom.

  1.3.Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) jest:

  MARTOM sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piaskowej 10 (66-008) w Świdnicy, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574675, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której kapitał zakładowy 20 000,00 pln (numer NIP 9731023138, numer REGON 362437274), zwanej dalej „MARTOM”, prowadząca Sklep pod adresem:

  ul. Objazdowa 35

  65-001 Zielona Góra

  Adres e-mail: hurtowania@martom-sklep.pl

  www.martom-hurtownia.pl

  Infolinia: (+ 48) 68 88 80 511

  gg: 56862549. 

   

  1.4.Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora danych osobowych oraz w innych celach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, Newslettera Martom sp. z o.o.

  1.5. Administratorem danych jest każdorazowo Prezes Zarządu Martom sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona, a w przypadku powołania Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Administratora Bezpieczeństwa Informacji powołuje każdorazowy Prezes Spółki Martom sp. z o.o.

  1.6. Administrator danych realizuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza:

  a. podejmuje decyzje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem przede wszystkim zmian w obowiązującym prawie, organizacji administratora danych oraz technik zabezpieczenia danych osobowych;

  b. upoważnia poszczególne osoby do przetwarzania danych osobowych w określonym indywidualnym zakresie, odpowiadającym zakresowi ich obowiązków;

  c. podejmuje odpowiednie działania w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia procedur bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

  1.7. Dane zbierane przez Martom sp. z o.o. są udostępniane przez Klienta, którego dotyczą  poprzez wypełnienie dostępnych w Sklepie internetowym formularzy, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora danych osobowych podczas wizyty Klienta na stronie internetowej http://martom-hurtownia.pl/.

  1.8. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane w celu obsługi i realizacji zamówienia, a także w celu realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  1.9. Dane osobowe oraz informacje o zamówieniach i płatnościach chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych przez techniczne systemy bezpieczeństwa. Transfer danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez, przykładowo, banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznać można przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.

  1.10. Z uwagi na to, że Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, uzupełnienia, a także może zwrócić się do Administratora danych osobowych z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, co może uczynić poprzez kontakt z administratorem danych drogą e-mailową na adres: hurtownia@martom-sklep.pl, telefonicznie, pisemnie na adres Spółki podany w Polityce prywatności. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia Polityki prywatności lub Regulaminu Sklepu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

  1.11. W przypadku subskrypcji Newslettera przez Klienta, Administrator danych osobowych będzie wysyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.

   

  2.DEFINICJE I TERMINOLOGIA

   

  2.1. Terminologia stosowana w Polityce bezpieczeństwa jest zgodna ze definicjami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16 ze zmianami):

  2.2. Dane osobowe: w rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

  2.3. Osoba możliwa do zidentyfikowania: osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

  2.4. Informacja umożliwiające określenia tożsamości osoby: informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

  2.5. Zbiór danych: przez zbiór danych rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.

  2.6. Przetwarzanie danych: przez przetwarzanie danych rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

  2.7. System informatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.

  2.8. Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym: wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

  2.9. Usuwanie danych: zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

  2.10. Administrator danych osobowych: organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osobę decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w Spółce Martom sp. z o.o. w osobie każdorazowego Prezesa Zarządu Spółki.

  2.11. Zgoda osoby, której dane dotyczą: oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie.

  2.12. Odbiorca danych: każdy, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem:

  a. osoby, której dane dotyczą,

  b. osoby upoważnionej do przetwarzania danych,

  c. przedstawiciela podmiotu mającego siedzibę albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim,

  d. administratora danych,

  e. organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.

  2.13.Administrator Bezpieczeństwa Informacji: osoba nadzorująca przestrzeganie zasad bezpieczeństwa danych osobowych, powołana przez Administratora Danych Osobowych.

  2.14. Administrator Systemów Informatycznych; osoba odpowiedzialna za wdrożenie i stosowanie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych, zobowiązana do stosowania technicznych i organizacyjnych środków ochrony przewidzianych w systemach informatycznych, powołana przez Prezesa Zarządu Spółki.

  2.15. System informatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.

  2.16. Bezpieczeństwo przetwarzania danych należy rozumieć:

  a. poufność - zapewnienie, że dane są dostępne jedynie osobom upoważnionym,

  b. integralność - zapewnienie dokładności i kompletności danych oraz metod przetwarzania,

  c. dostępność - zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do danych i związanych z nimi aktywów wtedy, gdy jest to potrzebne,

  d. rozliczalność - zapewnienie, że działania osób można jednoznacznie przypisać tym osobom.

  2.17. Państwo trzecie: państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   

  1.  

   POSTANOWIENIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

    

   1. Klient podaje dobrowolniedane osobowe wymienionych w Regulaminie Sklepu i formularzach, które są niezbędne do zrealizowania transakcji zawieranej za pośrednictwem Sklepu (m.in. imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorcy, adres mail, adres płatności, adres dostawy, numer telefonu, datę urodzenia, w przypadku Klientów korzystających z opcji otrzymania faktury VAT numer NIP Klienta). W sytuacji kontaktu telefonicznego lub kontaktu email Klient może zostać poproszony o podanie swojego numeru telefonu adresu email. Rejestracja w Sklepie internetowym Martom sp. z o.o. celem dokonania zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego nie wymaga podania numeru telefonu, a wyłącznie adresu email.

   2.  Dane Klientów, którzy złożyli zamówienie oraz Klientów, którzy zarejestrowali konto w Sklepie internetowym i/lub zamówili Newsletter, są przetwarzane za ich zgodą.

   3. Dane osobowe podane podczas kontaktu email lub/i telefonicznego z Administratorem danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta w związku z realizacją umowy sprzedaży i/lub usługą Newsletter.

   4. Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez uprzednio wyrażonej zgody Klienta na cel i zakres udostępnienia danych.

   5.  Administrator danych osobowych kontaktuje się z Klientem głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i ewentualnie telefonicznie lub listownie w sprawach związanych z realizacją umów sprzedaży zawieranych z Martom sp. z o.o.

   6. Administrator danych korzysta z najnowszych technologii i specjalnych procedury ochrony danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

   7. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora danych osobowych mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.

   

  4. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

   

  4.1. W przypadku, gdy dane osobowe, których Administratorem jest Martom sp. z o.o., zbierane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą (w celu zawarcia i realizacji umowy), Administrator Danych Osobowych ma obowiązek poinformować o adresie swojej siedziby i miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, w celu przetwarzania tych danych, a w szczególności znanych mu w czasie udzielania informacji przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, prawie klienta do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania, dobrowolności lub obowiązku ich podania wraz z podstawą prawną wprowadzającą ww. obowiązek.

  4.2. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 1 nie istnieje w przypadku, gdy przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych osobowych bez ujawnienia faktycznego celu ich zbierania lub gdy osoba, której dane dotyczą, posiada informacje o których mowa w ust. 1

  4.3. W przypadku, gdy dane osobowe, których Administratorem jest Martom sp. z o.o., zbierane są nie od osoby, której dotyczą, Administrator Danych Osobowych obowiązany jest bezpośrednio po ich utrwaleniu, poinformować tą osobę o adresie swojej siedziby, pełnej nazwie, celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, źródle pozyskania danych, prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, o prawie wniesienia sprzeciwu, a także o prawie wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na szczególną sytuację, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).

  4.4. Jeżeli Klient wyrazi pisemny sprzeciw w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Martom sp. z o.o. do celów marketingowych i reklamy produktów własnych, to wówczas należy wstrzymać przetwarzanie zakwestionowanych danych osobowych w wyżej określonym celu.

  4.5. Wykorzystywanie danych osobowych klientów Martom sp. z o.o. do celów marketingowych i reklamy produktów/usług jest możliwe jedynie po przednim uzyskaniu pisemnej zgody osoby, której dane będą przetwarzane. Spełnienie powyższego wymogu powinno być zrealizowane poprzez zatwierdzenie pisemne lub w formie elektronicznej akceptacji przez klienta Martom sp. z o.o. klauzuli zamieszczonej na dokumentach/formularzach elektronicznych dot. składanych zamówień przez klienta za pośrednictwem sklepu internetowego Martom sp. z o.o. bądź/lub innych platform sprzedażowych wykorzystywanych przez Martom sp. z o.o., które klient wypełnia podczas zawierania umowy/zamówienia towaru lub jej realizacji klauzuli o treści: „Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Martom sp. z o.o. w celach marketingowych produktów oferowanych przez Martom sp. z o.o.”.

  W przypadku, gdy klient Martom sp. z o.o., który wyraził zgodę na przewarzanie jego danych dla celów reklamy i marketingu produktów oferowanych przez Martom sp. z o.o., wystąpi z pisemnym wnioskiem, w którym wycofa dotychczasową zgodę, należy odstąpić od przetwarzania jego danych w wyżej wymienionym celu.

  4.6. Martom sp. z o.o. nie ma obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, w których dane osobowe zostały pozyskane od osób trzecich, jeżeli te dane są przetwarzane w związku z umową i osoba, której dane dotyczą posiada informacje kto jest Administratorem Danych Osobowych i w jakim celu te dane są przetwarzane (vide art. 25 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity: Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16).

  4.7. Osoba, której dane są przetwarzane i wobec której istnieje obowiązek informacyjny w zakresie praw dot. ochrony jej danych osobowych, powinna zostać o tym poinformowana indywidualnie.

  4.8. Martom sp. z o.o. przetwarza dane osobowe swoich klientów w celu wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z umową Spółki w przedmiocie świadczenia usług sprzedaży towarów bezpośrednio w sklepach stacjonarnych oraz za pośrednictwem sklepu internetowego Martom sp. z o.o., a także portali sprzedażowych, z którymi współpracuje Spółka.

  Martom sp. z o.o. przetwarza dane w celu zapewnienia prawidłowej, zgodnej z prawem i celami Martom sp. z o.o. polityki personalnej oraz bieżącej obsługi stosunków pracy, a także innych stosunków cywilnoprawnych nawiązywanych przez Martom sp. z o.o., działającą jako pracodawca w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy lub strona innych stosunków cywilnoprawnych, a także dla realizacji innych usprawiedliwionych celów i zadań Martom sp. z o.o. - z poszanowaniem praw i wolności osób powierzających Martom sp. z o.o. swoje dane.

  4.9. Wykonywanie działalności Martom sp. o.o. polega na:

  1. zawieraniu umów sprzedaży towarów i usług na rzecz klientów w sklepach stacjonarnych oraz internetowych;

  2. zawieraniu umów sprzedaży towarów i usług dla przedsiębiorców;

  3. sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem portali sprzedażowych w Internecie, z którymi współpracuje Martom sp. z o.o.;

  4. zawieraniu umów pracy, współpracy z pracownikami, współpracownikami Martom sp. z o.o. oraz celem zbierania danych kandydatów na stanowiska pracy czy współpracy z Martom sp. z o.o.

  4.10. Martom sp. z o.o. przetwarza dane osobowe klientów na podstawie przesłanek wskazanych w art. 23 Ustawyo ochronie danych osobowych:

  1. gdy zezwalają na to przepisy prawa,

  2. gdy jest to konieczne do realizacji umowy i osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych,

  3. gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów takich jak np.: marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

  4.11. Dane osobowe w Martom sp. z p.o. mogą być przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane i nie dłużej niż jest to konieczne dla osiągniecia tych celów z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisu dotyczących umowy sprzedaży i świadczenia usług Kodeksu cywilnego, a także roszczeń wynikających z umów sprzedaży i świadczenia usług.

   

  5. ZABEZPIECZENIE DANYCH

   

  5.1. Przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych Martom sp. z o.o. zobowiązana jest do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych w systemach informatycznych, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  5.2. Za monitorowanie prawidłowego działania zabezpieczeń w Spółce odpowiedzialni są Administrator Danych Osobowych.

   

  6. COOKIES

   

  6.1. Podczas odwiedzania Sklepu internetowego Martom sp. z o.o. system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki „cookie”.Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie ze Strony sklepu internetowego. Jeśli Klient zablokuje stosowanie cookie, strona internetowa oraz serwis sklepu internegowgo będą działać jedynie w ograniczonym zakresie. Pojęcie „cookies” należy definiować jako dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, Klientów Martom sp. z o.o. przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika - Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki takie umieszczone są w protokole http służącym do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką internetową. Składa się on z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika/Klienta Martom sp. z o.o. oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.  Pliki cookie wykorzystywane są do dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości innych witryn internetowych.

  6.2. Większość używanych plików cookie jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne), które służą do oferowania Klientowi funkcji koszyka na wielu stronach Sklepu internetowego. Martom sp. z o.o. korzysta także z cookie przechowywanych na twardym dysku komputera Klienta. Podczas kolejnej wizyty Klienta na Stronie internetowej Martom sp. z o.o. serwis sklepu internetowego automatycznie rozpoznaje Klienta oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera Klient, a po określonym czasie są automatycznie usuwane. Pliki „cookies” gromadzą dane osobowe i mogą być zbierane tylko i wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz Klienta. W związku z polityką prywatności dane te są zaszyfrowane dzięki czemu uniemożliwiają dostęp do nich osobom nieupoważnionym.Powszechnie stosowane oprogramowania do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

   

   

  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

   1. Polityka prywatności nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora danych, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

   2. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce bezpieczeństwa. Zmiany będą publikowane na stronie Martom sp. z o.o. w celu informacyjnym.